หน้าหลัก เกี่ยวกับชมรม ติดต่อเรา เข้าสู่เว็บบอร์ด
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
ข่าวการประชุมคณะกรรมการ
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
อ่านทั้งหมด
เว็บบอร์ดอัพเดท
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา โดย Gift มีนาคม 23, 2015, 11:54:05 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การตรวจสอบเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผุ้ป่วยเอดส์ โดย Khwan มีนาคม 03, 2015, 03:08:56 PM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] สอบถามการเบิกค่าตอบแทน อปพร EMS กรณีจัดทำเป็นจ้างเหมาค่ะ โดย สุภาวดี พุทธาผ่าย มีนาคม 02, 2015, 02:24:31 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา โดย ทศพร กุมภาพันธ์ 26, 2015, 02:55:11 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอความอนุเคราะห์พี่ตสน.ที่มีตัวอย่างแบบประเมินและผลงานเลื่อนระดับ 6ว โดย วดี มณฑาสุวรรณ กุมภาพันธ์ 10, 2015, 02:41:57 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] แจ้งรายชื่อตรวจสอบภายในท้องถิ่นทั่วประเทศ ข้อมูล ณ 29 กันยายน 2557 โดย jj กุมภาพันธ์ 10, 2015, 01:59:53 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การรื้ออาคาร โดย สุพิชฌาย์ สวัสดิ์ภัคกุล กุมภาพันธ์ 09, 2015, 02:01:59 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามระเบียบกีฬา 3 ส.ค.47 ค่ะ โดย kungkala มกราคม 21, 2015, 09:50:57 AM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] ่ค่าเล่าเรียนบุตร ตาม ว 21 ล่าสุด โดย jj มกราคม 19, 2015, 04:25:05 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] คู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านงบประมาณ การเงิน และการคลัง อปท. 2556 โดย วรินทร มกราคม 18, 2015, 03:11:52 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] การจัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน โดย lovehathai มกราคม 16, 2015, 02:33:34 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] หาหนังสือทักท้วงสตง. โดย kungkala ธันวาคม 30, 2014, 11:12:27 AM
[เกร็ดความรู้แบ่งปันกัน] สอบถามเรื่องการจัดทำแบบสอบถามควบคุมภายใน โดย Gift ธันวาคม 29, 2014, 01:34:27 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ตรวจโครงการก่อสร้าง โดย wijit2002 ธันวาคม 18, 2014, 03:27:49 PM
[แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเว็บ] สตง.ให้อปท.ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ 18-19 ธ.ค. 57 โดย lovehathai ธันวาคม 12, 2014, 09:08:03 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] รบกวนขอดูตัวอย่างแผนปฏิบัติการและกระดาษทำการเกี่ยวกับการตรวจการยืมเงินและส่งใช้เ โดย Miss nawaporn Kompuy ธันวาคม 09, 2014, 09:36:06 AM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] อปท.ต้องจำกัดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลไว้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ โดย lovehathai ธันวาคม 08, 2014, 02:59:57 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามระเบียบหรือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน โดย kungkala ธันวาคม 02, 2014, 10:41:23 AM
[กฏหมายที่เกี่ยวข้อง] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ๒๕๕๗ โดย lovehathai พฤศจิกายน 26, 2014, 01:42:03 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] แนวปฏิบัติหน้าที่จนท.ตรวจสอบ อปท.และตัวอย่างการรายงานควบคุมภายในปี 56 เป็นต้นไป โดย kungkala พฤศจิกายน 24, 2014, 02:48:05 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเรื่องกรณีจัดงานกีฬาชุมชนของเทศบาลค่ะ โดย pimsim พฤศจิกายน 18, 2014, 11:58:32 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามเรื่องต่ออายุสมาชิกค่ะ โดย kungkala พฤศจิกายน 17, 2014, 03:28:13 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] อบต.มีสิทธิเลือกบันทึกบัญชีภาษีค้างชำระระหว่างรายได้ค้างรับหรือลูกหนี้ภาษี โดย lovehathai พฤศจิกายน 11, 2014, 02:08:45 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถาม Case ข้อทักท้วงเกี่ยวกับการทำบุญถนนค่ะ โดย lovehathai พฤศจิกายน 11, 2014, 02:00:25 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามการจัดทำ แบบ ปย.1 และ ปย.2 ประจำปี งบประมาณ 2557 โดย lovehathai ตุลาคม 30, 2014, 04:47:46 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ตัวอย่างรายงานผลการเดินทางไปราชการของนายกฯ โดย lovehathai ตุลาคม 30, 2014, 04:18:59 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ย้ายจากกองคลัง มาอยู่หน่อยตรวจสอบภายใน โดย nueng ตุลาคม 27, 2014, 10:55:01 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ท่านใดมีหนังสือ โดย watinee ตุลาคม 23, 2014, 10:30:41 PM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] ขอตัวอย่างกระดาษทำการตรวจการใช้รถ โดย Tuenjai Inchai ตุลาคม 22, 2014, 11:19:44 AM
[พูดคุยเรื่องทั่วไป] สอบถามการเบิกจ่ายค่าวิทยากรค่ะ โดย nueng ตุลาคม 22, 2014, 10:21:29 AM
อ่านทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ชาติ
 
เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 สำนักงานคุ้มครองพยาน กองทุนบำเหน็จบำนาญ ThaiGov.net
ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๓๗