ตุลาคม 27, 2016, 02:06:10 AM
2927 กระทู้ - 750 หัวข้อ - 1038 สมาชิก

ผู้เขียน หัวข้อ: สตง.ยืนยันข้อทักท้วง/เรียกเงินคืนในกรณีอปท.เบิกคชจ.ตามระเบียบมท.ว่าด้วยฝึกอบรม๔๙  (อ่าน 20432 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
ระเบียบที่น่ารู้... ;D
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๒๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสรุปคือ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทำการตรวจการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และยืนยันข้อทักท้วงให้เรียกเงินคืน กรณีได้เบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการของคณะอนุกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการบำเพ็ญประโยชน์ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ จำนวน ๑๑๒,๖๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวไม่มีการจัดฝึกอบรมก่อน ระหว่างหรือหลังการดูงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปโดยถูกต้อง และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง จึงให้จังหวัดในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑.ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีบุคลากรของเทศบาลในกำกับดูแลไปดูงานตามโครงการดังกล่าวหรือไม่ หากมีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อไป
๒. กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเคร่งครัด โดยแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดทำโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดว่า โครงการศึกษาดูงานดังกล่าวจะต้องมีการจัดอบรมก่อน ระหว่าง หรือหลังการดูงาน จึงจะถือเป็นการดูงานตามนัยของระเบียบดังกล่าว

เราในฐานะ ผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น สามารถแจ้งต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ข้อเสนอแนะให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการข้างต้น นะคะ :-* สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ Link กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2012/6/10752_1.pdf?time=1339736581500
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 15, 2012, 05:49:55 PM โดย lovehathai »
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

kungkala

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 30
  • ดูรายละเอียด
พี่เลิฟคะ เห็นระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า้ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประขุมระหว่างประเทศ (ฉบับทีี่่ 3) พ.ศ. 2555 ยังคะ มีผลใช้ 4 กันยายน 2555 พอดีว่าที่เทศบาลฯ จะจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โดยเลี้่ยงอาหาร 2 มื้อ ตามข้อ 19 (1)  ถ้าเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารให้แบบเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 80 บาท ต่อวัน (2) จัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ ให้เิบิกค่าอาหารให้แบบเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 160 บาท ต่อวัน (3) ไม่จัดให้ทั้ง 3 มื้อ ให้เิบิกค่าอาหารให้แบบเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 240 บาท ต่อวัน    แต่ข้อ 15 ให้เบิกจ่ายค่าอาหารเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชีหมายเลข 1 (จัดไม่ครบทุกมื้อ ไม่เกิน 300 บาท)  ซึ่งคลังได้สอบถามมา ก็ไม่แน่ใจ เลยตอบไปให้ยึดโดยจำเป็นและประหยัดไม่เกินมื้อละ 80 บาท ตามเดิม ไม่จำเป็นต้องเบิกค่าอาหารให้อีกก็ได้ ปลอดภัยไว้ก่อน อยากทราบความเห็นพี่เลิฟช่วยน้องให้มั่นใจหน่อยว่าคำตอบใช้ได้ไหม แล้วถ้ามีโอกาสได้ไปอบรมฯ คงได้สอบถามระเบียบฯ ใหม่ ให้ชัดเจนต่อไป ขอบคุณค่ะ loveๆ

lovehathai

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 555
 • หทัยรัตน์ ขัติวงษ์
  • ดูรายละเอียด
ปัจจุบันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ยังต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ นะคะ

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับฝึกอบรมบุคคลภายนอก เช่นค่าอาหารและค่าที่พัก ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๑ (๑) (๒) ดังนี้
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก มี ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ สถานที่ฝึกอบรมเป็นของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การจัดอาหารครบทุกมื้อ ไม่เกิน ๑๕๐ บาทต่อวันต่อคน ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน ๗๕ บาทต่อวันต่อคน
กรณีที่ ๒ สถานที่ฝึกอบรมเป็นของเอกชน การจัดอาหารครบทุกมื้อ ไม่เกิน ๒๕๐ บาทต่อวันต่อคน ไม่ครบทุกมื้อไม่เกิน ๑๒๕ บาทต่อวันต่อคน

ในตำแหน่งของเรา "เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน" ต้องไม่สับสนกับระเบียบนะคะ ถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังจะแก้ไขระเบียบดังกล่าวไปแล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุใดที่เราไม่สามารถทราบได้ว่า กระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้ปรับแก้ไขระเบียบดังกล่าว ดังนั้น ปัจจุบันนี้ ไนเมื่อกระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙  เราชาวท้องถิ่นต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นระเบียบเดิมไปก่อนนะคะ...รอกระทรวงมหาดไทยแก้ไขปรับปรุงระเบียบแล้วพี่เลิฟจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยต่อไปแล้วจะแจ้งให้ได้รับทราบทางเว็ปไซต์ชมรมนะคะ
 :-* :D >:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 21, 2012, 02:28:04 PM โดย lovehathai »
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำแล้วมีความสุข

kungkala

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 30
  • ดูรายละเอียด
ขอบคุณพี่เลิฟมากๆ นะคะ ได้แจ้งให้กองคลังทราบเรียบร้อยแล้ว